เกี่ยวกับโครงการ

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ

เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมี อาจารย์วัชระ อมศิริ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ

ที่มาและความสำคัญ[edit]

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เป็นประเด็นสำคัญซึ่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้กำหนดให้เป็นแผนงาน และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนแก่นักเรียนและนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สายงานอาชีพด้านวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในปัจจุบัน และสอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทด้านสารสนเทศและ การสื่อสารของประชาคม อาเซียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในปัจจุบันเทคโนโลยีโทรคมนาคม มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษามีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีในหลากหลายสาขา รวมถึง เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งดังกล่าวนี้ จะก่อให้เกิดสร้างความสนใจในเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สายงานอาชีพด้านโทรคมนาคมในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ยังเป็นไปด้วยความจำกัด เนื่องจากปัจจัย 2 ประการคือ

 1. การขาดแคลนเครื่องมือในการสอนทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม เนื่องจากเครื่องมือวัดทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมมีมูลค่าสูง
 2. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

การส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่เหมาะสมโดยเฉพาะในนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ควรได้รับการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการสร้างความสนใจทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาเครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณไวไฟ โดยผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมได้อย่างหลากหลาย เช่น เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม สายอากาศ รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น เป็นต้น เหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียน

ดังกล่าวนี้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านสายอากาศโทรคมนาคมในโรงเรียน จึงได้สร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียน ด้วยเครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการสอนทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุดเครื่องมือ เครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ จำนวน 500 ชุด ให้กับสถานศึกษานำร่องจำนวน 200 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงและ การจัดการแข่งขันการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณในสถานการณ์ฉุกเฉินจำลอง เพื่อเป็นการสร้างความสนใจทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมให้กับนักเรียนด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ[edit]

 • ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียน
 • ขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความสนใจเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

ขอบเขตและกิจกรรม[edit]

 • รับสมัครสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 200 สถานศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมการพัฒนาเครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ
 • คัดเลือกสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่า 200 สถานศึกษา เพื่อส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ และ การฝึกอบรมสร้าง Trainer การใช้งานอุปกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนแกนนำ ไม่ต่ำกว่า 500 คน โดยจัดการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และ นำผลการทดสอบก่อนเรียนมาใช้จัดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมในกลุ่ม Trainer เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มผู้เรียนที่มีทักษะใกล้เคียงกันและจัดการทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
 • จัดการฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนแกนนำ ไม่ต่ำกว่า 500 คน เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ พร้อมชุดอุปกรณ์ส่วนควบ ประกอบด้วย สายอากาศชนิดรอบตัว และ สายอากาศชนิดทิศทาง จำนวน 500 ชุด โดยมีกรอบแนวคิดและรายละเอียดด้านเทคนิคตามที่กำหนดในโครงการ
 • พัฒนาสื่อการสอนทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม จาก เครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ ในรูปแบบของคู่มือสื่อการสอน (Handout) และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวีดีทัศน์ (Electronics Video) อย่างละ 1 ชุด
 • จัดการแข่งขันการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณในสถานการณ์ฉุกเฉินจำลอง เพื่อเป็นการสร้างความสนใจทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมให้กับนักเรียน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 ครั้ง
 • ติดตามผลการนำเครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ[edit]

 • สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียน ด้วยเครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ
 • สามารถขยายโอกาสให้ครู และนักเรียนมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความสนใจเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

อ้างอิง[edit]