รายชื่อนักเรียน และ ครูที่ปรึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

การแข่งขัน International WiFinder Championship 2023 จัดขึ้น ในวันที่ 8-9 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้า The Hub Rangsit อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 ครูที่ปรึกษา
น.ส.ปริชญา ศรีตะปัญญะ น.ส.ปิยาภรณ์ อบรมชอบ นายวรินทร ตันติรัตน์
นายศุภกร ไชยวงค์ นาย รัชกฤช สุขสาลี นายวิชัย สิงห์น้อย
นาย วาสุ แจ้งถิ่นป่า นายกอบเพชร โพธิ์ทอง สยาม ศุภาลัยวัฒน์
นายณัฐนัย กนกเฉลิมพรรณ นายสุวิระ งามปัญจะ นิคม จิตต์คง
นายกัณฑชาติ ชิดเจริญ นายวงศกร ป้วนป้อม นายสุธี ภาระหันต์
นาย แสงพล ลุงหย่า นางสาว ชนัญชิดา กรุดทอง นางสาวรัตนา ​โอทาตะวงค์
นายปภังกร โพธิ์เย็น นายอรรถพล นารินทร์ นายอภิสิทธิ์ อาศัยป่า
เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิคง เด็กชายสมศักดิ์ เพ็ญสุวรรณ์ นายสุภชัย สมบุญ
นายนพดล ดวงใจรักเกษม นายณัฐกาญจน์ ปิยะภาค นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล
นายเอื้ออังกูร พรมแก้ว นาย นครินทร์ กล่ำอุ่น นายศุภชัย แก้วขาว
นางสาวจันจิรา บ้านสะอาด เด็กหญิงภิญดาพัชญ์ ศิริวัฒน์ ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา ชุมทอง
นายชวินธร เทียบศรไชย นายธีรวัฒน์ แย้มวงษ์ นายวศิน คล้ายบรรเลง
นายปรเมศวร์ ศรีอ่อน จิร์รายุทธ เจริญศิรินวกุล นายกิตติพงศ์ คุณกัณหา
นายป๋อม ลุงปั่น นายถัณฑิล สวัสดิ์ นายเกรียงไกร ปู่ยี่
เด็กหญิงชาลิณี แสงรุ้ง ด.ญ.พรธิฌา อมาตยกุล นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์
นานอรรถพล แก้วรวม นายณัฐพงศ์ อุ่นสา นายจักราวุธ เมืองมงคล
นายศุภวิชญ์ คำสองสี นางสาวอาทิมา จันทร์ผา นายกิตติพงศ์ คุณกัณหา
เด็กชายอนุชา ปริกฉิม เด็กชายธนโชติ ถนอมเอียด นายอารยะ มิ่งแม้น
นายภูวิศ มาตรเลี่ยม นายอาเณช สิริบุญมโน นายธวัชชัย นาธะรัตน์
นายโอฬาร นาคกระสันต์ นายป้อมปราบ ทิมโคกกรวด นายอรรถพล สายวงษ์นาค
นายณรงค์กรณ์ แก้วใจจง นายอามีน เหล็มปาน นายศักดิ์เจริญ ประคำศรี
นาย ปุณณภัทร สุวรรณโชติ นาย สุวิชา มณีวิเศษเจริญ นางสาว รัตนา โอทาตะวงค์
นายพงศธร ยิ่งสบาย นายกิตติชัย โชติชูษณะ นายกฤษณะ แก่นไร่
รัญชน์ จันทร์สนาม ปรียธิดา แสนคำ อาภรณ์ เพลินพนา
นางสาวกมลพร มะโนน้อม นางสาวจุฑามาศ เจนไพจิตร์ นายวรินทร ตันติรัตน์
นายฐนกร อินทรสอาด นางสาวจณุพร คำใจวุฒิ นายรติ พิพัฒน์ศรี
นายณัฐนนท์ รุกขชาติ นายธนากร สุวรรณพิทักษ์ นายอภิสิทธิ์ บุญมาพิลา
นาย ศักดิธัช ปิ่นแก้ว นาย มนต์ณัฐ โกศลวิเศษทรัพย์ นางสาว รัตนา โอทาตะวงค์
เด็กชายธีรพงษ์ แดงบุญเรือง ด.ช.ชัยชนะ ศรีมาศ นายธีระชล พุฒจีบ
นางสาวณัฏฐกานต์ หินซุย นางสาวณัฐวดี บ้วนกระโทก นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง
นางสาวพิมพิกา ขอบ่มกลาง นางสาววีรภัทรา สมประสงค์ นายอำนวย ทวี
นายกวินภพ กมลรัตน์ นายศิริวัฒน์ ทองระหง นางสาวศิริวรรณ อนันตศิริ
นายสุรสิทธิ์ จันทร์สุข นาย รุ่งวิกรัย งามสอาด นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง
นายศรํณญ์ ชัยวิชา นายภูวณัช แซ่หลาย นายเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
นายกตัญญู เที่ยงธรรม นายธนโชติ แสงสุวรรณ ว่าที่ ร.ต ธนาวุธ พินทา
เด็กชายสรวิชญ์ ชนะวงษ์ เด็กชายธนพนธ์ ตระกูลวงศ์ นายไกรษร สำราญใจ
นายณัฐพงศ์ ชมชื่น นายสุชาติ ใบบัว นายสงกรานต์ วิถีเทพ
ศิริพร คำท้วม วณิชพร เทพภูธร สุชาดา พิพัฒน์สวัส
นางสาวรติมา วิญญาวุฒิกุล นายภาสกร ธรรมพันทา นายธวัชชัย นาธะรัตน์
นางสาวกานต์ธิดา แดงรัตน์ นางสาวศลิษา สายมณี นายกิตติพงษ์ คุณกัณหา
นาย​ ปิยะภัทร​ เพ็ชรไสย์​ นาย รติทศกิจ จันทร์วิเศษ นายอำนวย ทวี
นาย กิตติพัฒน์ อึ๊งเจริญ นางสาว นภัสร ดอกไม้เทศ นาย กฤษณะ แก่นไร่
น.ส. แสงดาว นิ่มนวล น.ส. ธัญวรัตน์ เจิมนาค นายวัลลภ อินทร์พรหม
นาย มนพร จันปรุง นางสาวแพรพลอย ลิ้มเทียมรัตน์ นายอภิสินธุ์ หีบท่าไม้
นายธันยวัต ชูช่วย นายถิรวัฒน์ แท่นทรัพย์ นายศักดิ์์วาทิน หอมทวนลม
นายธนโชติ อุ่นวงค์ นายอัครวินท์ รุ่งปิตะรังสี นางสาวปวีณา จันนอก
ไอรดา บุตรวงษ์ กิติมา จันทร์ข้างแรม นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง
นาย ณัฐพงษ์ มาพิลอม ด.ช.เศรษฐวัฒน์ แสนคำแพ นาย ปรัชญา ก๋าอิน
นางสาวณัฐนิชา กิจเพิ่มพูน นางสาวณิชาภัทร วงษ์กวานกลม นายกิตติพงศ์ คุณกัณหา
นายธเนศ จันทร์มงคลชัย นายชินกฤต อุดมสุดารักษ์ นายฐนันดร์พล เริ่มเสริมสุข
นายชนธัญ สิทธิพงศ์ นายพัชรพล อินทะเดช นายธวัชชัย นาธะรัตน์
นายอนาวินทร์ โหมดตาด นายธนดิษ ธาดาประดับสกุล นางสาวรัตนา โอทาตะวค์
นายบวรทัต นิพนธ์เจริญศรี นายจิตติพัฒน์ สุทธิศรีสุรีย์ นางวริษฐา ภาระหันต์
เด็กหญิงกนกวรรณ บางเพลิง เด็กหญิงพรชนก เมฆปั้น นางสาวสุภาพ ศุภโสภณ
นายพลพล สุขแสง นายวีรภัทร อินทปิ่น เอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
นายจรรยาวรรธ ศรีมิตร นาย ชินพัฒน์ นาสีดำ นายวรินทร ตันติรัตน์
.เด็กชายรุ่งภพ ปุยฝ้าย เด็กหญิงสุกัญญา แช่มชื่น นายสมชาย บุญอินทร์
นางสาว เทียนศิริ พัดขำ นางสาว พัชชา ตาดำ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา รัตนะ
นายธีรภัทร รัฐวิบูลย์ นางสาวภริดา แย้มอุทัย อ.ปรางมาส คุ้มภัย
นายมาลีกีย์ อินทร์ดาคีรี นายมูฮัมหมัดฟัยซอล ยามูสะนอ นายอาสมาน ฮาแว
นายณัฐชนน พรมนุเคราะห์ นายดลพร เชื้อฮ้อ นายสงกรานต์ วิถีเทพ
นายฉัตรดนัย ปานนอด นายพชร เลิศวิจิตรจรัส นายบุญเหลือ หอมเนียม
เด็กหญิงณัฐนันท์ มิตรอารีย์ เด็กหญิงพิมพา นางสาวศิวิมล ยอดจิต
นางสาวภัสราภรณ์ ทองขวัญ นางสาวสิริมาศ ภู่เย็น นางสาวณิชาพร อินถานะ
ด.ช.สุภัทรชัย รอดภัย นายกิตติชัย คงสวัสดิ์ นายชัยยุทธ เหล็มสะ
ด.ช.ธนกฤต ถุงแก้ว ด.ช.ภัทรพล จันทร์ดี นายจักราวุธ เมืองมงคล
น.สสุนิษา เฉยช้า นางสาวสุภาวดี ขจรเดช นายอรรถพล สายวงษ์นาค
นายหมิงเจีย หยาง นายภูวเดช สวนสมัย นายอภิสิทธิ์ อาศัยป่า
นายจิรภัทร องอาจ นาย ธเนศพล อุ่นทอง วุฒิชัย ขอทะเสน
นางสาวธัญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์ นางสาวธิดารัตน์ โกฏค้างพลู นายอำนวย ทวี
ด.ช.ณรงค์กล้า โพนดาแคบ ด.ช.พุฒิพันธ์ พิมศร นายอาธร วิมลสุข
นายทีปกรณ์ หลอมต้น นายนรภัทร พลพิชัย นาง นิภา แหวเมือง
เด็กหญิงกรชนก สอนดี เด็กหญิงหนูนา - นางสาวอรพินท์ คูณโคก
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โลหะจีรัง นางสาวชญานิส นวลเสน นางสาวปรีชญนันท์ สังข์ด้วง
นายอดิพัท วรรณสาม นายสิรวิชญ์ หมายเมฆ นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
เด็กชาย จิรเดช มุทระพัต เด็กชาย จันทร์ดี ชารีวัน นายวิชชุวุฒิ ทัดแก้ว
นายจักรพรรดิ ขาวสง่า นายภาสกร สัมมา นายยุทธการ หาดสร้อย
นางสาวนฤชา ธนากลาง นายวิริญะ เผ่าวิบูล นายอำนวย ทวี
เด็กชายธนบดี คชเถื่อน เด็กชาย อธิบุญ สาธุวงศ์ นายโสภณ ขันธโสภา
นายรัชดากร พิมพ์เพ็ง นายสุวิพร ฮาดดา นางสาวนลิน ชลชาญกิจ
เด็กชายเจษฏา ใบลี เด็กชายวัชรพงษ์ ปราบพาล นายทอง​ทัศน์​ ศรีสวัสดิ์​
นายชยธร สวัสดี นายภาณุวัฒน์ สมหวังพรเจริญ นายวัลลภ อินทร์พรหม
นางสาว พิมวลัญจน์ จันทรา นางสาว กิตติยากร ปี่แก้ว นายศุภชัย แก้วขาว
นางสาววรรณพร จิตร์บรรจง นางสาวอริสา ไทรทองพัฒนะ น.ส.ประภาพร เพิ่มโสภา
เด็กชายนิชคุณ เพ็ญโฉม เด็กชายธีรเดช เจริญสุข นายณัฐพล แก้วอุดร
ด.ช. ณัฐวุฒิ จำปาไชยศรี ด.ช.เมธาสิทธิ์ รุจิมากุล นานวีระยุทธ ปาจี
นางสาวปิยาอร จำจงดำรงกิจ นางสาวนตรนภา มรกตสิริกุล นายกิตติพงษ์ น้ำจันทร์
เด็กชายภากร ประหวั่น เด็กชายพัชรพล เอี่ยมมา นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ
นายธนภัทร หอมกลิ่น นายบวรพงษ์ นาคสุข นายโชคชัย นาคสุข
นายนนทพัทธ์ หลิมเหล็ก ด.ช.อชิรวิชญ์ เลือดแดง นายสุนทร อุ่นทวี
นายเจษฎาพร จันทร์ประเสริฐ นายธนพล รัศมีเจริญสุข น.ส.ประภาพร เพิ่มโสภา
เด็กชายณัชพล นามเสนา เด็กชายอิทธิกร โสมย์ดวงแก้ว นายอานันท์ มงคล
เด็กหญิงนันทน์วรัทญาน์ ริตตะนันท์ เด็กหญิงวทันยา พะยุงหอม นางสาวฉัตรกมล ดาอ้น
เด็กหญิงปิยะมาศ ขำนพคุณ เด็กหญิงธิภาพร ธูปหอม นายพงศธร ชูกะนันท์
นายกฤษณะ เข็มทอง นายพีรพัฒน์ โพธิ์ศรีแก้ว นางสาวราตรี เทียนบุตร
เด็กหญิงจีรนันท์ จั่นจีน เด็กชายวุฒิเดช กำลังมาก นายปฐม จันทร์จิตวิริยะ
นายปิยพัทธ์ พานมั่ง ชวิศ สุทธิบริหารกุล นางสาวรุจิรา พินิจ