กำหนดการการแข่งขันค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search
วันที่ 8 เมษายน 2566
เวลา กิจกรรม
09.30 – 12.30 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางถึง ศูนย์การค้า The Hub Rangsit ลงทะเบียน และ รับ BIB ประจำตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. ชี้แจงกฎกติกาการแข่งขัน โดย นายชนาธิป พิศาลสรกิจ นักวิจัยโครงการฯ
14.30 – 17.30 น. ซักซ้อมภายในบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขัน ตอบปัญหาข้อซักถามในการแข่งขันโดย คณะนักวิจัยโครงการฯ
17.30 – 18.00 น. เดินทางเข้าที่พัก
วันที่ 9 เมษายน 2566
เวลา กิจกรรม
06.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน และ รับเอกสาร Log Book สำหรับบันทึกผลการแข่งขัน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ สำนักงาน กสทช.
กล่าวรายงาน โดย อาจารย์วัชระ อมศิริ หัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
09.00 น. เริ่มการแข่งขัน International WiFinder Championship 2023
คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ มอบรางวัล Finisher ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ณ เส้นชัย
09.30 – 10.00 น. ทีมแข่งขัน ชุดที่ 1 ทีมที่ 1-20 ทำการแข่งขัน
10.00 – 10.30 น. ทีมแข่งขัน ชุดที่ 2 ทีมที่ 21-40 ทำการแข่งขัน
10.30 – 11.00 น. ทีมแข่งขัน ชุดที่ 3 ทีมที่ 41-60 ทำการแข่งขัน
11.00 – 11.30 น. ทีมแข่งขัน ชุดที่ 4 ทีมที่ 61-80 ทำการแข่งขัน
11.30 – 12.00 น. ทีมแข่งขัน ชุดที่ 5 ทีมที่ 81-100 ทำการแข่งขัน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการจัดการแข่งขันประมวลผลการจัดการแข่งขัน
14.00 น. พิธีมอบรางวัล Top Score Award โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
5. ประเภททั่วไป ไม่จำกัดเพศ และ ระดับการศึกษา
15.30 น. พิธีปิด โดย คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ