การรับสมัครสถานศึกษา

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

คุณสมบัติสถานศึกษา[edit]

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ กำหนดคุณสมบัติของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ไว้ดังต่อไปนี้

 1. เป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือ อาชีวศึกษา (สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยจะอยู่ในการพิจารณาของผู้ให้ทุน)
 2. สถานศึกษายินดีให้การสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
 3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนแกนนำ เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 4. สถานศึกษายินยอมให้ติดตามการใช้เครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
 5. สถานศึกษาสนับสนุนให้ นักเรียน เข้าร่วมในการแข่งขันการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณชิงแชมป์ประเทศไทย (1st Thaland Radio Direction Finder) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขั้นตอนการสมัคร[edit]

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ กำหนดขั้นตอบการรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ไว้ดังต่อไปนี้

 1. แสดงความจำนงค์สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง [1] โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา สังกัด จำนวนนักเรียนหรือนักศึกษา ที่อยู่สถานศึกษา จังหวัด และภูมิภาคของสถานศึกษา
  2. ข้อมูลผู้ประสานงาน เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรในสถานศึกษาที่ประสงค์รับเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับโครงการฯ
 2. เมื่อกรอกข้อมูลแสดงความจำนงค์เสร็จสิ้น ระบบจะจัดส่งสำเนาหนังสือแสดงความจำนงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไปยังอีเมล์ของท่าน ให้เก็บหนังสือนั้นไว้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 3. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการในการประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ผ่านทาง วันสำคัญ

วันสำคัญ[edit]

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ กำหนดวันสำคัญต่าง ๆ ของโครงการดังต่อไปนี้

 • การรับสมัครสถานศึกษา 1 เมษายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ผ่านทางการรับสมัครสถานศึกษา
 • ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา 6 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง [2]
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ผ่านทาง [3]
 • ช่วงเวลาการจัดการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565
  • รุ่นนักเรียนผู้แทนสถานศึกษา วันที่ 14-15 มกราคม 2566
  • โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการฝึกอบรมได้ผ่านทาง กำหนดการฝึกอบรม
 • ช่วงเวลาการจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้า The Hub Rangsit
  • วันที่ 8-9 เมษายน 2566
สำคัญ การแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการทำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ถือว่าผู้ลงลายมือชื่อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือฉบับนี้ ได้เป็นผู้แสดงความจำนงค์สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ด้วยตนเอง