กติกาการแข่งขัน

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

รูปแบบการแข่งขัน[edit]

 • แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วยนักเรียนทีมละ 2 คน และครูที่ปรึกษาผู้ควบคุม 1 คน
 • แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย
  • รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย หรือเทียบเท่า
  • รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง หรือเทียบเท่า
  • รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย หรือเทียบเท่า
  • รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง หรือเทียบเท่า
  • รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และ ระดับการศึกษา

กติกาการแข่งขัน[edit]

 • ทีมเข้าแข่งขัน ใช้อุปกรณ์ WiFinder ที่ได้รับมอบ/พัฒนาขึ้น ในโครงการฯ กรณีอุปกรณ์ในการแข่งขันชำรุดระหว่างการแข่งขัน อนุโลมให้สับเปลี่ยนอุปกรณ์กับอุปกรณ์ WiFinder ที่ผู้จัดการแข่งขันจัดไว้สำรองได้
 • แนะนำให้ใช้สายอากาศทิศทาง (Directional Antenna) แบบ Log Periodic เพื่อการระบุทิศทางที่แม่นยำ
 • ทีมเข้าแข่งขันจะได้รับแจก ป้าย BIB เพื่อระบุตัวตน คนละ 1 ป้าย โดยทุกคนต้องติดป้าย BIB บริเวณหน้าท้องตลอดการจัดกิจกรรม
 • เมื่อเริ่มการแข่งขัน ทุกทีมเข้าแข่งขัน ขอให้งดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่อาจจะใช้ในการทุจริตในการแข่งขันได้ (ข้อแนะนำ : ให้ฝากอุปกรณ์สื่อสารไว้ที่ครูที่ปรึกษา และ รับคืนเมื่อจบการแข่งขัน)
 • ผู้จัดการแข่งขันจะจัดทีมการแข่งขันเป็นรอบ รอบละ 20 ทีม มีเวลาในการแข่งขันทีมละ 30 นาที ยึดเวลาเข้าแข่งขันของกองอำนวยการแข่งขันเป็นหลัก
 • ก่อนการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้นักเรียนบันทึกเวลาเริ่มแข่งขัน ใน Log Book
 • ทีมเข้าแข่งขัน ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ WiFi แล้วบันทึกข้อมูลลงใน Log Book ประกอบด้วย
 • ชื่ออุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ (Access point Name หรือ SSID) ที่ค้นพบ
 • รหัสลับ ที่ปรากฏ ณ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยจะเป็นรหัสลับแบบสุ่ม ที่มีชุดรหัสลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละอุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ

การมอบรางวัล[edit]

 • ทีมเข้าแข่งขัน ที่ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณได้ครบ 5 แหล่ง จะได้รับเหรียญรางวัล และ ถือว่าเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน (Finisher)
 • ทีมเข้าแข่งขัน ที่สามารถค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด และ มีข้อมูลชื่ออุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ สอดคล้องกันกับ รหัสลับ ที่ปรากฏ ณ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ ทั้งหมด จะได้รับรางวัล Top Score Award (รางวัลคะแนนรวมสูงสุด) ในแต่ละประเภท
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด